Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề
Lĩnh vực:
Kết quả:

Quyết định của định của Chủ tịch UBND tỉnh tặng thưởng Bằng khen

Đối tượng áp dụng:

Tổ chức, cá nhân

Hồ sơ cần thiết:

Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị kèm theo danh sách của tập thể, cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen cấp tỉnh của đơn vị thuộc quản lý của cấp tỉnh;

-  Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen cấp tỉnh;

- Biên bản xét của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của cấp trình khen thưởng.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính)

Quy trình:

Trình tự thực hiện

Bước 1. Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tiếp nhận đề nghị khen thưởng của các đơn vị thực thuộc.

Bước 2. Thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định khen thưởng.

Bước 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Thi đua – khen thưởng tỉnh thông báo Quyết định, viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.

Bước 4. Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh thông báo đến các đơn vị trình khen biết.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Thi đua – khen thưởng tỉnh hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

Lệ phí:
Thời gian:

- Thẩm định hồ sơ và trình khen thưởng trong thời hạn 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Sau khi nhận được thông báo, quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, trong thời hạn 10 ngày làm việc, cơ quan trình khen thưởng thông báo và trả kết quả khen thưởng cho các trường hợp được khen thưởng.

Căn cứ pháp lý:

- Luật Thi đua, Khen thưởng  ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

Địa điểm tiếp nhận:

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, Sở Nội vụ, Số 152, Đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Biểu mẫu đính kèm: