Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III do lỗi của cơ quan cấp
Lĩnh vực:
Kết quả:

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III.

Đối tượng áp dụng:

Cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khảo sát xây dựng trong nước, Cá nhân hoạt động trong lĩnh vực lập quy hoạch xây dựng trong nước, Cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình trong nước, Cá nhân hoạt động trong lĩnh vực quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trong nước, Cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thi công xây dựng công trình trong nước, Cá nhân hoạt động trong lĩnh vực giám sát thi công xây dựng công trình trong nước.

Hồ sơ cần thiết:

Thành phần hồ sơ:

Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo mẫu tại Phụ lục I Nghị định số 100/2018/NĐ-CP.

Bản gốc chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Quy trình:

Trình tự thực hiện:

- Cá nhân đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III bị thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng do lỗi của cơ quan cấp có nhu cầu cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, nộp đơn  đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III và bản gốc chứng chỉ hành nghề cho cơ quan ra quyết định thu hồi chứng chỉ trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi theo quy định qua mạng trực tuyến hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Sở Xây dựng/Tổ chức xã hội - nghề nghiệp đã được công nhận.

- Cơ quan có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ hành nghề có trách nhiệm cấp lại chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được chứng chỉ hành nghề bị thu hồi.

Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ qua mạng trực tuyến hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Sở Xây dựng/Tổ chức xã hội - nghề nghiệp đã được công nhận.

Lệ phí:
Thời gian:

- Cá nhân đề nghị cấp lại CCHN hoạt động xây dựng hạng II, hạng III bị thu hồi CCHN hoạt động xây dựng do lỗi của Sở Xây dựng có nhu cầu cấp lại CCHN hoạt động xây dựng, đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III và bản gốc chứng chỉ hành nghề cho cơ quan ra quyết định thu hồi chứng chỉ trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi theo quy định về Sở Xây dựng qua địa chỉ https://dichvucong.backan.gov.vn

- Sở Xây dựng có trách nhiệm cấp lại CCHN trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được CCHN bị thu hồi.

Căn cứ pháp lý:

- Luật Xây dựng năm 2014.

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Địa điểm tiếp nhận:

Gửi hồ sơ về Sở Xây dựng qua địa chỉ https://dichvucong.backan.gov.vn

Biểu mẫu đính kèm: