Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho nhà nước
Lĩnh vực:
Kết quả:

Quyết định thu hồi tài sản hoặc văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị trả lại tài sản không phù hợp. 

Đối tượng áp dụng:

Cơ quan, tổ chức, đơn vị không còn nhu cầu sử dụng tài sản công được giao.

Hồ sơ cần thiết:

Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị trả lại tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản: 01 bản chính;

- Văn bản đề nghị của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có): 01 bản chính;

- Danh mục tài sản đề nghị trả lại cho Nhà nước (chủng loại, số lượng; tình trạng; nguyên giá, giá trị còn lại theo sổ kế toán): 01 bản chính;

- Các hồ sơ khác có liên quan đến đề nghị trả lại tài sản (nếu có): 01 bản sao.

 Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Quy trình:

Trình tự thực hiện

Bước 1: Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản lập 01 bộ hồ sơ gửi phòng Tài chính – Kế hoạch (đối với Tài sản khác trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND) của các cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý (gồm cả cấp xã)) để xem xét, đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét ban hành quyết định thu hồi tài sản công.

Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, phòng Tài chính - Kế hoạch trình Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định thu hồi tài sản công hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị trả lại tài sản không phù hợp.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Lệ phí:
Thời gian:

Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Căn cứ pháp lý:

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

- Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn.

Địa điểm tiếp nhận:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Biểu mẫu đính kèm:
Không có