Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị
Lĩnh vực:
Kết quả:

Quyết định thuê tài sản hoặc văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thuê tài sản không phù hợp.

Đối tượng áp dụng:

Cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu thuê tài sản.

Hồ sơ cần thiết:

Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu thuê tài sản: 01 bản chính;

- Văn bản đề nghị của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có): 01 bản chính;

- Danh mục tài sản đề nghị thuê (chủng loại, số lượng, dự toán tiền thuê, nguồn kinh phí): 01 bản chính;

- Các hồ sơ khác có liên quan đến đề nghị thuê tài sản (nếu có): 01 bản sao.

 Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Quy trình:

Trình tự thực hiện

Bước 1: Căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công, cơ quan nhà nước lập 01 bộ hồ sơ gửi phòng Tài chính - Kế hoạch (đối với trụ sở làm việc và các tài sản khác để phục vụ hoạt động chuyên môn của các cơ quan nhà nước thuộc cấp huyện quản lý (gồm cả cấp xã) trong nguồn kinh phí được giao trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND) để tổng hợp, đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định thuê tài sản xem xét, quyết định.

Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, phòng Tài chính – Kế hoạch xem xét, trình Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, ra quyết định việc thuê tài sản hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thuê tài sản không phù hợp.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Lệ phí:
Thời gian:

Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Căn cứ pháp lý:

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

          - Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn.

Địa điểm tiếp nhận:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Biểu mẫu đính kèm:
Không có