Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Cung cấp dữ liệu đất đai
Lĩnh vực:
Kết quả:

Dữ liệu đất đai trên giấy hoặc thiết bị lưu trữ điện tử.

Đối tượng áp dụng:

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân

Hồ sơ cần thiết:

- Thành phần hồ sơ: Văn bản, phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Quy trình:

- Trình tự thực hiện:

+ Tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác dữ liệu đất đai nộp phiếu yêu cầu hoặc gửi văn bản yêu cầu đến Văn phòng đăng ký đất đai, Ủy ban nhân dân cấp xã;

+ Khi nhận được phiếu yêu cầu, văn bản yêu cầu hợp lệ của tổ chức, cá nhân, cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai thực hiện việc cung cấp dữ liệu cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu khai thác dữ liệu. Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai tiếp nhận, xử lý và thông báo nghĩa vụ tài chính (trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính) cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp từ chối cung cấp dữ liệu thì phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do;

+ Sau khi tổ chức, cá nhân thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai thực hiện cung cấp dữ liệu đất đai theo yêu cầu. Đối với các trường hợp khai thác dữ liệu cần phải tổng hợp, xử lý trước khi cung cấp cho tổ chức, cá nhân thì phải thực hiện bằng hình thức hợp đồng theo quy định của Bộ luật dân sự giữa cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai và tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác dữ liệu.

- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Văn phòng đăng ký đất đai, Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc gửi qua đường công văn, fax, bưu điện, thư điện tử hoặc qua cổng thông tin đất đai.

Lệ phí:

Thỏa thuận theo Hợp đồng.

Thời gian:

+ Trường hợp nhận được yêu cầu trước 15 giờ thì phải cung cấp ngay trong ngày; trường hợp nhận được yêu cầu sau 15 giờ thì cung cấp dữ liệu đất đai được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo;

+ Trường hợp yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai dưới hình thức tổng hợp thông tin thì thời hạn cung cấp dữ liệu đất đai được xác định theo thỏa thuận giữa cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai và người có yêu cầu bằng hình thức hợp đồng.

Căn cứ pháp lý:

+ Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013, có hiệu lực ngày 01/7/2014;

+ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014, có hiệu lực ngày 01/7/2014;

+ Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 của Bộ Tài nguyên- Môi trường về việc xây dựng, quản lý, khai thác thông tin đất đai; có hiệu lực từ ngày 13 tháng 8 năm 2014.

Địa điểm tiếp nhận:

Ủy ban nhân dân cấp xã

Biểu mẫu đính kèm: