Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia
Lĩnh vực:
Kết quả:

Quyết định công nhận trường THCS đạt chuẩn quốc gia.

Đối tượng áp dụng:

Trường THCS.

Hồ sơ cần thiết:

Hồ sơ bao gồm:

a) Văn bản của nhà trường đề nghị được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

b) Báo cáo thực hiện các tiêu chuẩn kèm theo sơ đồ cơ cấu các khối công trình của nhà trường.

c) Biên bản tự kiểm tra của trường và biên bản kiểm tra của đoàn kiểm tra cấp tỉnh.

Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

Quy trình:

Trình tự thực hiện

a) Bước 1: Trường trung học cơ sở (THCS) sau khi tự kiểm tra, xét thấy đủ điều kiện đạt chuẩn, nhà trường báo cáo phòng GDĐT xem xét, xác nhận, có ý kiến của UBND cấp huyện và nộp hồ sơ về Sở GDĐT.

b) Bước 2: Sở GDĐT tiếp nhận hồ sơ và đề nghị UBND cấp tỉnh thành lập đoàn kiểm tra công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia.

Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra, đánh giá theo các tiêu chuẩn quy định tại chương II của Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT và kết quả tự kiểm tra của nhà trường. Nếu thấy đủ điều kiện đạt chuẩn, trưởng đoàn kiểm tra báo cáo Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

c) Bước 3: Chủ tịch UBND cấp tỉnh ra quyết định công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch UBND cấp tỉnh sẽ tổ chức thẩm tra báo cáo của đoàn kiểm tra  để quyết định công nhận hay không công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua bưu điện.

Lệ phí:
Thời gian:

Không quy định

Căn cứ pháp lý:

Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công nhận trưởng trung học cơ sở, trưởng trung học phổ thông và trưởng phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia.

Địa điểm tiếp nhận:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 4 phường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Bắc Kạn

Biểu mẫu đính kèm:
Không có