Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại
Lĩnh vực:
Kết quả:

Quyết định cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục trở lại của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đối tượng áp dụng:

Trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập.

Hồ sơ cần thiết:

Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình cho phép hoạt động giáo dục trở lại;

- Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra;

- Biên bản kiểm tra.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Quy trình:

Trình tự thực hiện:

- Sau thời hạn bị đình chỉ, nếu các nguyên nhân bị đình chỉ được khắc phục, Trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị cho phép hoạt động giáo dục trở lại;

- Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đúng quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành thẩm định. Trường hợp hồ sơ không bảo đảm theo quy định, thì trả lại hồ sơ hoặc gửi văn bản yêu cầu trung tâm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

- Trong thời hạn 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổ chức thẩm định các điều kiện hoạt động và quyết định cho phép trung tâm hoạt động giáo dục trở lại. Nếu chưa cho phép hoạt động giáo dục trở lại thì có văn bản thông báo cho trung tâm nêu rõ lý do và hướng giải quyết.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua bưu điện.

Lệ phí:
Thời gian:

40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Căn cứ pháp lý:

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Địa điểm tiếp nhận:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 4 phường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Bắc Kạn

Biểu mẫu đính kèm:
Không có