Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên
Lĩnh vực:
Kết quả:

Quyết định giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

Đối tượng áp dụng:

Sở Giáo dục và Đào tạo.

Hồ sơ cần thiết:

Thành phần hồ sơ:

-  Công văn đề nghị Sở Nội vụ tổ chức thẩm định.

- Phương án giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên.

Số lượng hồ sơ: Không quy định.

Quy trình:

Trình tự thực hiện:

a) Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương án giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên, gửi công văn đề nghị Sở Nội vụ tổ chức thẩm định. Sau khi thẩm định, Sở Nội vụ chuyển hồ sơ thẩm định đến văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên;

b) Quyết định giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cách thức thực hiện: 

Trực tiếp hoặc qua bưu điện Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn.

Địa chỉ: Tổ 4 phường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Bắc Kạn.

Lệ phí:
Thời gian:
Căn cứ pháp lý:

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Địa điểm tiếp nhận:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn.

Địa chỉ: Tổ 4 phường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Bắc Kạn

Biểu mẫu đính kèm:
Không có