Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Sáp nhập, chia tách trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp
Lĩnh vực:
Kết quả:

Quyết định sáp nhập, chia, tách trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Đối tượng áp dụng:

a) Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện;

b) Tổ chức, cá nhân.

Hồ sơ cần thiết:

Thành phần hồ sơ gồm:

a) Công văn đề nghị sáp nhập, chia, tách trung tâm;

b) Thuyết minh về việc đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên theo quy định;

c) Ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;

d) Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Quy trình:

Trình tự thực hiện:

a) Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc tổ chức, cá nhân xây dựng đề án sáp nhập, chia, tách trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, gửi hồ sơ sáp nhập, chia, tách trung tâm đến các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan lấy ý kiến bằng văn bản về việc sáp nhập, chia, tách và đề nghị Sở Nội vụ thẩm định;

b) Sở Nội vụ tổ chức thẩm định, chuyển hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm tra, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định sáp nhập, chia, tách trung tâm. Nếu chưa quyết định sáp nhập, chia, tách thì có văn bản thông báo cho Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện:

Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn.

Địa chỉ: Tổ 4 phường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Bắc Kạn.

Lệ phí:
Thời gian:

 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Căn cứ pháp lý:

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Địa điểm tiếp nhận:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn.

Địa chỉ: Tổ 4 phường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Bắc Kạn

Biểu mẫu đính kèm:
Không có