Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Cho phép trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp hoạt động trở lại
Lĩnh vực:
Kết quả:

Quyết định cho phép trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp hoạt động giáo dục trở lại.

Đối tượng áp dụng:

a) Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện;

b) Tổ chức, cá nhân.

Hồ sơ cần thiết:

Thành phần hồ sơ gồm:

a) Tờ trình cho phép hoạt động giáo dục trở lại;

b) Quyết định thành lập đoàn kiểm tra;

c) Biên bản kiểm tra.

Số lượng: 01 bộ hồ sơ.

Quy trình:

Trình tự thực hiện:

a) Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc tổ chức, cá nhân xây dựng đề án cho phép trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp hoạt động giáo dục trở lại, gửi hồ sơ đến các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan lấy ý kiến bằng văn bản về việc cho phép trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp hoạt động giáo dục trở lại và đề nghị Sở Nội vụ thẩm định;

b) Sở Nội vụ tổ chức thẩm định, chuyển hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm tra, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho phép trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp hoạt động giáo dục trở lại. Nếu chưa quyết định cho phép trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp hoạt động giáo dục trở lại thì có văn bản thông báo cho Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện:

Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn.

Địa chỉ: Tổ 4 phường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Bắc Kạn.

Lệ phí:
Thời gian:

 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Căn cứ pháp lý:

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Địa điểm tiếp nhận:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn.

Địa chỉ: Tổ 4 phường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Bắc Kạn.

Biểu mẫu đính kèm:
Không có