Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú
Lĩnh vực:
Kết quả:

Quyết định thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Đối tượng áp dụng:

Sở Giáo dục và Đào tạo

Hồ sơ cần thiết:

Thành phần hồ sơ gồm:

- Tờ trình về việc thành lập trường;

- Đề án thành lập trường;

- Sơ yếu lý lịchkèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến làm hiệu trưởng;

- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập hoặc cho phép thành lập trường;

- Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nếu có).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Quy trình:

Trình tự thực hiện:

- Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng đề án và phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định đề án thành lập trường và lập hồ sơ đề nghị thành lập trường trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập;

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhận hồ sơ, xem xét điều kiện thành lập trường theo quy định. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú. Trường hợp chưa quyết định thành lập trường thì có văn bản thông báo cho các cơ quan có liên quan nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện: 

Trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Địa chỉ: Tổ 1A phường Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn, TP Bắc Kạn.

Lệ phí:
Thời gian:

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Căn cứ pháp lý:

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Địa điểm tiếp nhận:

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Địa chỉ: Tổ 1A phường Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn, TP Bắc Kạn

Biểu mẫu đính kèm:
Không có