Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh
Lĩnh vực:
Kết quả:

Hợp đồng cung cấp dịch vụ được ký kết; Quyết định tiếp nhận của người đứng đầu cơ sở

Đối tượng áp dụng:

Đối tượng tự nguyện sử dụng dịch vụ trợ giúp xã hội tại cơ sở

Hồ sơ cần thiết:

Thành phần hồ sơ:

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội theo Mẫu số 12 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 103/2017/NĐ-CP.

- Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đối tượng.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Quy trình:

Trình tự thực hiện:

Đối tượng tự nguyện ký hợp đồng cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội với người đứng đầu cơ sở và nộp bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

Lệ phí:
Thời gian:

Theo thỏa thuận

Căn cứ pháp lý:

Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội

Địa điểm tiếp nhận:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Số 32 đường Trường Chinh, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Biểu mẫu đính kèm:
Không có