Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan chuyên môn thộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Lĩnh vực:
Kết quả:

Quyết định thành lập cơ sở bảo trợ xã hội.

Đối tượng áp dụng:

Cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập

Hồ sơ cần thiết:

Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình về việc thành lập cơ sở trợ giúp xã hội (Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 103/2017/NĐ-CP).

- Đề án thành lập (Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 103/2017/NĐ-CP).

- Quy chế hoạt động của cơ sở trợ giúp xã hội (Mẫu số 03a tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 103/2017/NĐ-CP).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Quy trình:

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập cơ sở gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định đến Sở Nội vụ.

- Bước 2: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nội vụ phải có văn bản thẩm định.

- Bước 3: Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày có văn bản thẩm định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ra quyết định thành lập. Trường hợp không đồng ý việc thành lập thì thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

Lệ phí:
Thời gian:

35 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Căn cứ pháp lý:

Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.

Địa điểm tiếp nhận:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ Số 152, Đường Trường Chinh, Phường  Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Biểu mẫu đính kèm: