Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật
Lĩnh vực:
Kết quả:

Quyết định hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật.

Đối tượng áp dụng:

Cá nhân

Hồ sơ cần thiết:

a) Hồ sơ đăng ký thường trú trái pháp luật.

b) Các giấy tờ, tài liệu khác chứng minh việc đăng ký thường trú trái pháp luật (nếu có).

+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ..

Quy trình:

Bước 1: Trường hợp đăng ký thường trú không đúng thẩm quyền, không đúng điều kiện và đối tượng quy định tại Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành thì Trưởng Công an xã, thị trấn báo cáo, đề xuất Trưởng Công an cấp  huyện huỷ bỏ việc đăng ký thường trú trái pháp luật.

Bước 2: Trường hợp Trưởng Công an cấp huyện ký Quyết định hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật và gửi cho Công an xã, thị trấn và công dân.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Thứ 2, thứ 4, thứ 5 hàng tuần (ngày lễ nghỉ)

Bước 3: Công an xã, thị trấn và công dân thực hiện Quyết định hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật.

Lệ phí:

Không

Thời gian:

Không

Căn cứ pháp lý:

+ Luật Cư trú (Luật số 81/2006/QH11, ngày 29/11/2006).

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú (Luật số 36/2013/QH13, ngày 20/6/2013).

+ Nghị định số 31/2014/NĐ-CP, ngày 18/4/2014 của  Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú.

+ Thông tư số 35/2014/TT-BCA, ngày 09/9/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18/4/2014 của  Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú.

+ Thông tư số 36/2014/TT-BCA, ngày 09/9/2014 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú.

+ Thông tư số 61/2014/TT-BCA, ngày 20/11/2014 của Bộ Công an quy định về quy trình đăng ký cư trú.

+ Nghị quyết 71/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành quy định mức thu, miễm, giảm; thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Địa điểm tiếp nhận:

Công an xã, thị trấn

Biểu mẫu đính kèm: