Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng
Lĩnh vực:
Kết quả:

Giấy phép khai thác

Đối tượng áp dụng:

Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn

Hồ sơ cần thiết:

- Giấy đề nghị cấp phép khai thác;

- Hồ sơ thiết kế khai thác, tận dụng, tận thu.

Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

Quy trình:

a) Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn xây dựng và nộp hồ sơ tại Ủy bannhân dân cấp huyện;

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận

c) Hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp huyện;

d) Nhận kết quả tại Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ về Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Lệ phí:
Thời gian:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt hồ sơ, cấp phép khai thác và trả kết quả cho chủ rừng.

Căn cứ pháp lý:

Điều 6 Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản.

Địa điểm tiếp nhận:

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Biểu mẫu đính kèm: