Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ của tổ chức
Lĩnh vực:
Kết quả:

Giấy phép khai thác

Đối tượng áp dụng:

Chủ rừng là tổ chức

Hồ sơ cần thiết:

- Giấy đề nghị cấp phép khai thác,

- Hồ sơ thiết kế khai thác, tận dụng, tận thu.

Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

Quy trình:

a) Các tổ chức xây dựng và nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, địa chỉ: số 13, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận;

c) Hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

d) Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Lệ phí:
Thời gian:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt hồ sơ, cấp phép khai thác và trả kết quả cho chủ rừng.

Căn cứ pháp lý:

Điều 6 Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản.

Địa điểm tiếp nhận:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Biểu mẫu đính kèm: