Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale - CFS) đối với Giống vật nuôi (bao gồm phôi, tinh, con giống vật nuôi); Thức ăn chăn nuôi, chất bổ sung vào thức ăn chăn nuôi, Môi trường pha chế, bảo quản tinh, phôi động vật; Vật tư, hóa c
Lĩnh vực:
Kết quả:

Giấy xác nhận hoặc Văn bản từ chối

Thời hạn hiệu lực của Giấy xác nhận: tối đa 02 năm kể từ ngày cấp.

Đối tượng áp dụng:

+ Cá nhân

+ Tổ chức

Hồ sơ cần thiết:

+ Hồ sơ gồm: Đơn đề nghị cấp cấp lại CFS (theo mẫu quy định tại Phụ lục II.b của Thông tư số 63/2010/TT-BNNPTNT ngày 01/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

+ Số lượng hồ sơ: 01 Bộ.

Quy trình:

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân nhân nộp hồ sơ về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn qua Bộ phận một cửa, địa chỉ: số 13, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

+ Bước 2: Thẩm tra hồ sơ:

• Trong thời gian không quá 04 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn đề nghị cấp lại CFS, cơ quan thẩm quyền cấp CFS xem xét, đối chiếu với hồ sơ gốc. Cấp lại bản sao giấy chứng nhận CFS đối với trường hợp Giấy chứng nhận CFS gốc vẫn còn hiệu lực nhưng bị mất thất lạc, bị hư hỏng, không thể tiếp tục sử dụng, cấp lại CFS mới đối với trường hợp có sai sót trên CFS.

• Trường hợp không cấp lại, cơ quan thẩm quyền cấp CFS thông báo rõ lý do bằng văn bản cho người đề nghị cấp CFS.

- Cách thức thực hiện:

+ Trực tiếp

+ Qua đường bưu điện

Lệ phí:
Thời gian:

Thời hạn thẩm tra hồ sơ: Không quá 04 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn đề nghị cấp lại CFS.

Căn cứ pháp lý:

+ Thông tư số 63/2010/TT-BNNPTNT ngày 01/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

+ Thông tư số 19/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính lĩnh vực chăn nuôi theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010.

Địa điểm tiếp nhận:

Bộ phận một cửa - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Biểu mẫu đính kèm: