Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu
Lĩnh vực:
Kết quả:

Văn bản giải quyết kiến nghị

Đối tượng áp dụng:

Tổ chức, cá nhân

Hồ sơ cần thiết:

- Đơn kiến nghị nêu rõ nội dung kiến nghị;

* Số lượng hồ sơ: 01 bản gốc đơn kiến nghị.

Quy trình:

- Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị ảnh hưởng, nhà thầu có quyền gửi văn bản kiến nghị đến chủ đấu tư đối với dự án, bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung từ khi xảy ra sự việc đến trước khi có thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu;

- Chủ đầu tư, bên mời thầu phải có văn bản giải quyết kiến nghị gửi đến nhà thầu trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà thầu;

- Trường hợp chủ đầu tư, bên mời thầu không có văn bản giải quyết kiến nghị hoặc nhà thầu không đồng ý với kết quả giải quyết kiến nghị thì nhà thầu có quyền gửi văn bản kiến nghị đến người có thẩm quyền trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn trả lời hoặc ngày nhận được văn bản giải quyết kiến nghị của chủ đầu tư, bên mời thầu.

* Cách thức thực hiện: Gửi đơn kiến nghị trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện

Lệ phí:
Thời gian:

07 ngày làm việc đối với chủ đầu tư và bên mời thầu  kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà thầu, 05 ngày làm việc đối với người có thẩm quyền kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà thầu.

Căn cứ pháp lý:
Địa điểm tiếp nhận:

Người có thẩm quyền, chủ đầu tư, bên mời thầu

Biểu mẫu đính kèm: