Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn
Lĩnh vực:
Kết quả:

Thư mời thầu

Đối tượng áp dụng:

Bên mời thầu

Hồ sơ cần thiết:

- Danh sách ngắn đã được phê duyệt và đăng tải theo quy định Điểm d Khoản 1 Điều 7 và Điểm c Khoản 1 hoặc Điểm b Khoản 2 Điều 8 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

- Thư mời thầu.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Quy trình:

- Bên mời thầu gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn.

* Cách thức thực hiện: thông qua hệ thống bưu chính

Lệ phí:

không có

Thời gian:

Gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn khi danh sách ngắn được phê duyệt và trước thời điểm đóng thầu

Căn cứ pháp lý:

-  Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Địa điểm tiếp nhận:

Bên mời thầu

Biểu mẫu đính kèm: