Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Phát hành HSMQT, HSMST, HSMT, HSYC
Lĩnh vực:
Kết quả:

HSMST, HSMQT, HSMT, HSYC được phát hành cho nhà thầu).

Đối tượng áp dụng:

Bên mời thầu

Hồ sơ cần thiết:

HSMQT, HSMST, HSMT, HSYC được phê duyệt

* Số lượng hồ sơ: Bảo đảm tất cả các nhà thầu có nhu cầu tham dự thầu đều được nhận hồ sơ

Quy trình:

Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm, thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, gửi thư mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu;

Hồ sơ mời thầu được phát hành cho các nhà thầu tham gia đấu thầu rộng rãi hoặc cho các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn. Đối với nhà thầu liên danh, chỉ cần một thành viên trong liên danh mua hoặc nhận hồ sơ mời thầu, kể cả trường hợp chưa hình thành liên danh khi mua hoặc nhận hồ sơ mời thầu;

HSMST, HSMQT được phát hành miễn phí cho tất cả nhà thầu đến trước thời điểm đóng thầu.

HSYC chào hàng cạnh tranh được phát hành cho tất cả nhà thầu đến trước thời điểm đóng thầu.

HSYC chỉ định thầu được phát hành cho nhà thầu được chủ đầu tư xác định đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại đơn vị phát hành theo thông báo trên Báo Đấu thầu, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Lệ phí:

Đối với đấu thầu trong nước: hồ sơ mời thầu được bán tối đa là 2.000.000 đồng đối với hồ sơ mời thầu và 1.000.000 đồng đối với hồ sơ yêu cầu; đối với đấu thầu quốc tế, mức giá bán theo thông lệ đấu thầu quốc tế; mời sơ tuyển được phát hành miễn phí. Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển: miễn phí

Thời gian:

3 ngày sau khi thông báo mời sơ tuyển, quan tâm, mời thầu, chào hàng cạnh tranh được đăng tải

Căn cứ pháp lý:

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Địa điểm tiếp nhận:

Đơn vị phát hành

Biểu mẫu đính kèm: