Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu
Lĩnh vực:
Kết quả:

Thông tin đấu thầu được công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Báo Đấu thầu

Đối tượng áp dụng:

Bên mời thầu

Hồ sơ cần thiết:

- Đối với trường hợp gửi đến Báo Đấu thầu: Phiếu đăng ký đăng tải thông tin về đấu thầu

- Đối với trường hợp tự đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: Không

* Số lượng hồ sơ: 01 bản chụp các tài liệu nêu trên (nếu gửi đến Báo Đấu thầu)

Quy trình:

- Kiểm tra phiếu đăng ký đăng tải thông tin về đấu thầu

- Kiểm tra tính phù hợp của nội dung thông tin đăng tải so với quy định của Luật đấu thầu và Nghị định 63/CP, các thông tin đã đăng tải trước đó (nếu cần thiết)

* Cách thức thực hiện: Bên mời thầu gửi phiếu đăng tải thông tin đấu thầu đến Báo Đấu thầu hoặc tự đăng tải lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Lệ phí:

Từ miễn phí đến tối đa 300.000/gói thầu/thứ tiếng, theo Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC

Thời gian:

2 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đối với trường hợp gửi thông tin đến Báo Đấu thầu

Căn cứ pháp lý:

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Địa điểm tiếp nhận:

Báo Đấu thầu, Cơ quan vận hành hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Biểu mẫu đính kèm: