Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Thủ tục phê duyệt Danh sách ngắn
Lĩnh vực:
Kết quả:

Quyết định phê duyệt danh sách ngắn

Đối tượng áp dụng:

Chủ đầu tư

Hồ sơ cần thiết:

- Tờ trình phê duyệt danh sách ngắn

- Báo cáo thẩm định của đơn vị thẩm định (đối với trường hợp sơ tuyển, mời quan tâm)

- Bản chụp Quyết định phê duyệt dự án, dự toán mua sắm, quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

* Số lượng hồ sơ: 01 bản chụp các tài liệu nêu trên.

Quy trình:

- Kiểm tra tờ trình phê duyệt danh sách ngắn

- Kiểm tra báo cáo thẩm định danh sách ngắn (đối với trường hợp sơ tuyển, mời quan tâm có thẩm định danh sách ngắn)

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại đơn vị có trách nhiệm phê duyệt: Chủ đầu tư đối với gói thầu thuộc dự án đầu tư phát triển, bên mời thầu với gói thầu mua sắm thường xuyên

Lệ phí:
Thời gian:

20 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình.

Căn cứ pháp lý:

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Địa điểm tiếp nhận:

Chủ đầu tư

Biểu mẫu đính kèm: