Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường
Lĩnh vực:
Kết quả:

Văn bản phản hồi về việc thực hiện dự án đến chủ dự án

Đối tượng áp dụng:

Chủ dự án.

Hồ sơ cần thiết:

- Một (01) văn bản đề nghị cho ý kiến;

- Một (01) báo cáo ĐTM của dự án.

Quy trình:

Bước 1. Nộp hồ sơ: Chủ dự án gửi báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện dự án kèm theo văn bản đề nghị cho ý kiến.

Bước 2. Có ý kiến bằng văn bản: UBND cấp xã có ý kiến bằng văn bản. Trường hợp không có văn bản phản hồi được coi là chấp thuận việc thực hiện dự án.

Lệ phí:
Thời gian:

Trong thời hạn mười (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Căn cứ pháp lý:

- Luật bảo vệ môi trường 2014;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Địa điểm tiếp nhận:

Ủy ban nhân dân cấp xã

Biểu mẫu đính kèm: