Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua thuốc đối với các cơ sở khám, chữa bệnh (đơn vị) công lập địa phương trực thuộc UBND tỉnh
Lĩnh vực:
Kết quả:

Quyết định phê duyệt

Đối tượng áp dụng:

Tổ chức (Cơ sở khám, chữa bệnh công lập địa phương mua thuốc bằng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước, nguồn quỹ bảo hiểm y tế và các nguồn thu hợp pháp khác).

Hồ sơ cần thiết:

+ Tờ trình xin phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua thuốc kèm theo phụ lục chi tiết các gói thầu

+ Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện kế hoạch đấu thầu mua thuốc của năm trước liền kề và giải trình vắn tắt kế hoạch đấu thầu mua thuốc đang trình duyệt

+ Quyết định giao chỉ tiêu chi ngân sách nhà nước theo năm kế hoạch của cấp có thẩm quyền.

+ Hợp đồng Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

+ Biên bản họp Hội đồng Thuốc&Điều trị (với gói thầu thuốc theo tên biệt dược và tương đương điều trị) của đơn vị trình duyệt kế hoạch

+ Quyết định phê duyệt danh mục, số lượng và giá dự kiến từng mặt hàng thuốc của chủ đầu tư

-  Số lượng hồ sơ: 02  bộ (bộ gốc).

Quy trình:

+ Bước 1: Đơn vị gửi hồ sơ trình duyệt kế hoạch đấu thầu mua thuốc lên UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt.

Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày nghỉ, lễ, tết). Sáng 7h30’ đến 11h30’; Chiều 13h30’ đến 16h30’

+ Bước 2: UBND tỉnh Bắc Kạn giao cho Sở Y tế chủ trì tổ chức thẩm định kế hoạch đấu thầu  trước khi trình người có thẩm quyền phê duyệt

+ Bước 3: Sở Y tế có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định hồ sơ theo các nội dung đã qui định. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Sở Y tế có trách nhiệm hướng dẫn bổ sung tài liệu và trả lại hồ sơ cho đơn vị trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận tài liệu.

Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, tài liệu, Cơ quan, tổ chức thẩm định  phải hoàn thành việc thẩm định hồ sơ tài liệu.

Trong vòng 03 ngày làm việc, Cơ quan, tổ chức thẩm định phải hoàn thành báo cáo kết quả thẩm định trinh người có thẩm quyền phê duyệt

+ Bước 4: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thẩm định, Người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua thuốc xem xét, phê duyệt kế hoạch

+ Bước 5: Trả kết quả cho đơn vị trình duyệt.

- Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại UBND tỉnh Bắc Kạn 01 bộ và Sở Y tế 01 bộ

Lệ phí:

Không

Thời gian:

Trong thời hạn 18 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Căn cứ pháp lý:

+ Luật Dược số 34/2005/QH11 ngày 14/06/2005;

+ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;

+ Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật dược;

+ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

+ Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 của Bộ Y tế  quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.

Địa điểm tiếp nhận:

Sở Y tế

Biểu mẫu đính kèm: