Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký thực hiện Hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp trong khu công nghiệp hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời gian dưới 90 ngày
Lĩnh vực:
Kết quả:

Thông báo chấp thuận

Đối tượng áp dụng:

Tổ chức, doanh nghiệp

Hồ sơ cần thiết:

- Văn bản đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập. (theo mẫu);

- Bản sao hợp đồng nhận lao động thực tập, có bản dịch tiếng Việt. (theo mẫu).

- Tài liệu chứng minh việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề phù hợp với pháp luật của nước tiếp nhận người lao động thực tập;

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy tờ chứng minh việc ký quỹ của doanh nghiệp theo quy định.

Quy trình:

+ Bước 1: Doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn.

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sẽ kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn nhà đầu tư bổ sung hoàn thiện, nếu đầy đủ thì tiếp nhận, báo cáo Lãnh đạo Ban, chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn thẩm định và phát hành giấy hẹn trả kết quả.

+ Bước 3: Doanh nghiệp nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sau 10 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả vào các ngày làm việc trong tuần.

* Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua Bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn.Địa chỉ: xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại: 0281 3865 099.

Lệ phí:
Thời gian:

10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Căn cứ pháp lý:

+ Luật số 72/2006/QH11 ngày 29/11/2006 Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động;

+ Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động;

+ Thông tư số 21/2007/TT- BLĐTBXH ngày 08/10/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động.

Địa điểm tiếp nhận:

Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn

Biểu mẫu đính kèm: