Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật (Trong trường hợp: Giấy xác nhận khuyết tật hư hỏng không sử dụng được; Trẻ khuyết tật từ đủ 6 tuổi trở lên; Mất Giấy xác nhận khuyết tật)
Lĩnh vực:
Kết quả:

Giấy xác nhận khuyết tật (đổi, cấp lại).

Đối tượng áp dụng:

Người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của người khuyết tật

Hồ sơ cần thiết:

Đơn đề nghị theo Mẫu số 01.

- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ.

Quy trình:

+ Bước 1: Khi có nhu cầu đổi hoặc cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật thì người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của người khuyết tật làm đơn theo Mẫu số 01 gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người khuyết tật cư trú.

+ Bước 2: Sau 05 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ hồ sơ đang lưu giữ quyết định đổi hoặc cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật.

Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày nghỉ, lễ, tết).

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp.

Lệ phí:
Thời gian:

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định

Căn cứ pháp lý:

+ Luật người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010;

+ Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ Quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật.

+ Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT của Liên Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện.

Địa điểm tiếp nhận:

Ủy ban nhân dân cấp xã

Biểu mẫu đính kèm: