Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt nam
Lĩnh vực:
Kết quả:

Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Đối tượng áp dụng:

Tổ chức

Hồ sơ cần thiết:

Thành phần hồ sơ:

* Trường hợp cấp lại do chuyển địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện từ một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hoặc khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban quản lý đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác hoặc khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban quản lý khác, hồ sơ 01 bộ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;

- Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện, Chi nhánh theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;

- Bản sao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp;

- Tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện bao gồm:

+ Bản sao biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh thương nhân có quyền khai thác, sử dụng địa điểm để đặt trụ sở Văn phòng đại diện;

+ Bản sao tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện theo quy định về điều kiện an ninh, trật tự, an toàn vệ sinh lao động và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

* Trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện do bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới mọi hình thức, hồ sơ 01 bộ bao gồm: Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Quy trình:

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện tại nơi chuyển đi, thương nhân nộp hồ sơ tại Sở Công Thương vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương tiếp nhận và ghi giấy biên nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương thông báo bằng văn bản để thương nhân nước ngoài bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 3: Trong thời hạn theo quy định, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương tiến hành việc thẩm định và cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam cho thương nhân.

Bước 4: Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương.

Cách thức thực hiện:

• Qua bưu điện;

• Nộp trực tiếp.

Lệ phí:

1.500.000 đồng/1 Giấy phép

Thời gian:

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Căn cứ pháp lý:

+ Luật Thương mại ngày 14/6/2005;  

+ Nghị định số 07/2016/ NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;

+ Thông tư số 133/2012/TT-BTC ngày 13/8/2012 quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Địa điểm tiếp nhận:

Trung tâm Phục vụ hành chính công, Tổ 7B, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Biểu mẫu đính kèm: