Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá
Lĩnh vực:
Kết quả:

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

Đối tượng áp dụng:

Doanh nghiệp trồng cây thuốc lá đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá có nhu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung trong Giấy phép đã được cấp.

Hồ sơ cần thiết:

Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại, bao gồm:

+ Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung;

+ Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá  đã được cấp;

+ Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.

Quy trình:

Trình tự thực hiện:

+ Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá cho Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn, số 34, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

+ Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công thương xem xét và cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

+ Trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng được điều kiện theo quy định, Sở Công Thương sẽ có văn bản trả lời từ chối cấp phép và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Công Thương hoặc qua bưu điện.

Lệ phí:

+ Phí thẩm định điều kiện hoạt động để cấp lại: 2.200.000 đồng/cơ sở/lần.

+ Lệ phí cấp lại: 400.000 đồng/giấy/lần.

Thời gian:

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Căn cứ pháp lý:

+ Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;

+ Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ Công thương Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;

+ Thông tư số 196/2014/TT-BTC ngày 18/12/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động, lệ phí cấp giấy phép sản xuất rượu, thuốc lá.

Địa điểm tiếp nhận:

Trung tâm Phục vụ hành chính công, Tổ 7B, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Biểu mẫu đính kèm: