Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên
Lĩnh vực:
Kết quả:

Quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên.

Đối tượng áp dụng:

Tổ chức

Hồ sơ cần thiết:

Không quy định

Quy trình:

- Quản tài viên bị tạm đình chỉ hành nghề nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 22/2015/NĐ-CP

- Sở Tư pháp có thẩm quyền tạm đình chỉ hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên.

- Quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản được gửi cho Quản tài viên, Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Quản tài viên hành nghề với tư cách cá nhân có địa chỉ giao dịch, Bộ Tư pháp và công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở của Sở Tư pháp hoặc qua hệ thống bưu chính.

Lệ phí:

Không quy định

Thời gian:

Không quy định

Căn cứ pháp lý:

- Luật Phá sản ngày 19/6/2014;

- Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

Địa điểm tiếp nhận:

Sở Tư pháp

Biểu mẫu đính kèm: