Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”
Lĩnh vực:
Kết quả:

Quyết định hành chính và Giấy công nhận

Đối tượng áp dụng:

Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp

Hồ sơ cần thiết:

- Báo cáo thành tích 05 năm xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

- Công văn đề nghị của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

- Bảng chấm điểm do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tự chấm theo thang điểm.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Quy trình:

- Bước 1. Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp huyện tổng hợp hồ sơ đề nghị công nhận lại, gửi Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp tỉnh tổng hợp, trình Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp tỉnh xét duyệt và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận.

- Bước 2. Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp tỉnh kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện tiêu chuẩn công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

- Bước 3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với cơ quan thi đua, khen thưởng cùng cấp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định công nhận lại và cấp Giấy công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Căn cứ hồ sơ đề nghị và Biên bản kiểm tra của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định công nhận “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” và trao Giấy công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. Trường hợp không công nhận phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp về Phòng Văn hoá và Thông tin huyện, thành phố.

Lệ phí:
Thời gian:

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Căn cứ pháp lý:

- Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 9 năm 2014 quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. Có hiệu lực từ ngày 01/10/2014.

- Hướng dẫn số 322/HD-BCĐ ngày 12/10/2015 của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh Bắc Kạn về Tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận danh hiệu: “Cơ quan đạt chuẩn văn hoá”; “Đơn vị đạt chuẩn văn hoá”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

Địa điểm tiếp nhận:

Phòng Văn hoá và Thông tin huyện, thành phố

Biểu mẫu đính kèm: