Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Đối tượng nhận chế độ BHXH một lần qua tài khoản cá nhân
Lĩnh vực:
Kết quả:

Ủy nhiệm chi chuyển tiền vào tài khoản cá nhân

Đối tượng áp dụng:

Cá nhân

Hồ sơ cần thiết:

- Giấy đề nghị nhận trợ cấp một lần qua tài khoản cá nhân (mẫu 22-CBH)

Số lượng hồ sơ:    01 (bộ)

Quy trình:

- BHXH tỉnh: xét duyệt các chế độ BHXH một lần theo quy định ra quyết định hưởng, lập Danh sách hưởng trợ cấp BHXH một lần (mẫu 21A-HSB, 21B-HSB). Chuyển tiền vào tài khoản cho đối tượng.

- Đối tượng hưởng: viết Giấy đề nghị nhận trợ cấp một lần qua tài khoản cá nhân (mẫu 22-CBH) gửi BHXH tỉnh, nhận tiền trợ cấp tại tài khoản cá nhân.

Lệ phí:
Thời gian:
15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ.
Căn cứ pháp lý:

- Luật số 71/BHXH/2006/QH11 ngày 29/6/2006

- Quyết định số 845/QĐ-BHXH ngày 18/6/2007
Địa điểm tiếp nhận:
BHXH tỉnh
Biểu mẫu đính kèm: