Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Đối tượng nhận chế độ BHXH một lần bằng tiền mặt
Lĩnh vực:
Kết quả:

Phiếu chi tiền mặt

Đối tượng áp dụng:

Cá nhân

Hồ sơ cần thiết:

- Chứng minh nhân dân

- Giấy lĩnh thay (mẫu 18A-CBH).

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)     

Quy trình:

- BHXH tỉnh: xét duyệt các chế độ BHXH một lần theo quy định ra quyết định hưởng, lập Danh sách hưởng trợ cấp BHXH một lần (mẫu 21A-HSB, 21B-HSB). Viết phiếu chi tiền mặt chi trả cho đối tượng.

- Đối tượng hưởng: đến nhận tiền mặt, phải xuất trình chứng minh nhân dân. Nếu đối tượng không trực tiếp đến nhận thì uỷ quyền cho người khác lĩnh thay ( mẫu 18A-CBH).
Lệ phí:
Thời gian:
15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ.
Căn cứ pháp lý:

- Luật số 71/BHXH/2006/QH11 ngày 29/6/2006

- Quyết định số 845/QĐ-BHXH ngày 18/6/2007

- Quyết định 815/QĐ-BHXH ngày 06/6/2007.
Địa điểm tiếp nhận:
BHXH tỉnh
Biểu mẫu đính kèm: