Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Người sử dụng lao động (nộp cả 23%) thanh quyết toán chế độ ốm đau, thai sản và nghỉ dưỡng sức
Lĩnh vực:
Kết quả:

Uỷ nhiệm chi chuyển tiền chế độ ốm đau, thai sản

Đối tượng áp dụng:

Cá nhân

Hồ sơ cần thiết:

- Chứng từ nghỉ ốm đau, thai sản của người LĐ (01 bản)

- Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức PHSK sau ốm đau, trợ cấp dưỡng sức PHSK sau thai sản, trợ cấp dưỡng sức PHSK sau điều trị thương tật, bệnh tật do TNLĐ (C66a-HD đến C70a-HD) : 03 bản

Số lượng hồ sơ:    01    (bộ)      

Quy trình:

a) Người lao động: Nộp hồ sơ chứng từ cho người SDLĐ.

b) Người SDLĐ

- Tiếp nhận hồ sơ từ người lao động.

- Kiểm tra thủ tục hồ sơ chế độ ốm đau, thai sản nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ của người lao động, nếu đảm bảo hồ sơ theo quy định thì chi trả kịp thời cho người lao động.

- Phối hợp với BCH công đoàn cơ sở quyết định số người lao động và số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau ốm đau, thai sản, TNLĐ, bệnh nghề nghiệp theo quy định và chi trả trợ cấp.

- Hàng quý (hoặc hàng tháng) lập 03 bản danh sách theo mẫu số C66a-HD; C67a-HD; C68a-HD;C69a-HD;C 70a-HD kèm hồ sơ ốm đau, thai sản của từng người lao động kèm file dữ liệu nộp cho BHXH tỉnh, thành phố nơi đơn vị đóng BHXH để xét duyệt và quyết toán kinh phí chi chế độ ốm đau, thai sản.

- Lưu trữ hồ sơ chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ đối với từng lao động; danh sách đề nghị (C66a-HD đến C70a-HD), danh sách được duyệt (C66b-HD đến C70b-HD) và thông báo quyết toán chi chế độ ốm đau, thai sản theo mẫu C71-HD.

c) BHXH tỉnh:

 + Hàng quý, hoặc hàng tháng tiếp nhận danh sách theo mẫu từ C66a-HD đến C70a-HD kèm theo hồ sơ ốm đau, thai sản, dưỡng sức PHSK và file dữ liệu của do đơn vị SDLĐ chuyển đến,.

+ Đối chiếu mức tiền lương đóng BHXH, thời gian đóng BHXH đối với từng người lao động.

+ Kiểm tra thủ tục hồ sơ, xét duyệt mức hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ của từng người lao động, lập danh sách mẫu C66b đến C70b-HD; thực hiện thanh toán theo chứng từ phát sinh, kịp thời chuyển tiền cho người SDLĐ.
Lệ phí:
Thời gian:
Người SDLĐ thanh toán cho người LĐ trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, cơ quan BHXH thanh quyết toán cho người SDLĐ trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ.
Căn cứ pháp lý:

- Luật số 71/BHXH/2006/QH11 ngày 29/6/2006

- Quyết định số 845/QĐ-BHXH ngày 18/6/2007
Địa điểm tiếp nhận:
BHXH tỉnh
Biểu mẫu đính kèm: