Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Đối tượng được duyệt mới hoặc ở tỉnh khác chuyển đến đăng ký lĩnh chế độ BHXH bằng thẻ ATM
Lĩnh vực:
Kết quả:
Thẻ  ATM
Đối tượng áp dụng:
Cá nhân 
Hồ sơ cần thiết:

- Hồ sơ hưởng chế độ BHXH hoặc Giấy giới thiệu trả lương hưu và trợ cấp BHXH.

Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

Quy trình:

- Đối tượng hưởng: đối tượng được duyệt mới, ở tỉnh khác chuyển đến đăng ký lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ATM tại Phòng chế độ BHXH (BHXH tỉnh).

- Phòng chế độ BHXH phối hợp với ngân hàng để làm và phát hành thẻ cho đối tượng.

- Đối tượng nhận thẻ ATM tại BHXH tỉnh (Phòng chế độ BHXH), hàng tháng rút tiền chế độ từ máy ATM.
Lệ phí:
Thời gian:
Không quy định
Căn cứ pháp lý:

- Luật số 71/BHXH/2006/QH11 ngày 29/6/2006

- Quyết định số 845/QĐ-BHXH ngày 18/6/2007
Địa điểm tiếp nhận:
BHXH tỉnh
Biểu mẫu đính kèm: