Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Đối tượng hưởng mới hoặc tỉnh khác chuyển đến đề nghị lĩnh số tiền chưa nhận
Lĩnh vực:
Kết quả:

Phiếu chi tiền mặt

Đối tượng áp dụng:

Cá nhân

Hồ sơ cần thiết:

- Giấy đề nghị truy lĩnh số tiền chưa nhận (mẫu 17-CBH): 01 bản

- Quyết định hưởng chế độ BHXH hoặc Giấy giới thiệu trả lương hưu, trợ cấp BHXH

Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

Quy trình:

- Đối tượng viết Giấy đề nghị truy lĩnh số tiền chưa nhận (mẫu 17-CBH) gửi phòng chế độ BHXH (BHXH tỉnh).

- Phòng chế độ BHXH căn cứ mẫu 17-CBH của đối tượng, đối chiếu với Quyết định hưởng chế độ BHXH hoặc Giấy giới thiệu trả lương hưu, trợ cấp BHXH lập Phiếu truy lĩnh số tiền chưa nhận chế độ BHXH hàng tháng (mẫu 16-CBH) chuyển Phòng KHTC để chi trả (theo nơi đăng ký nhận tiền của đối tượng).

+ Căn cứ mẫu 16-CBH, Phòng KHTC viết phiếu chi tiền mặt chi cho đối tượng.

+ Đối tượng ký nhận trực tiếp vào phiếu chi tiền mặt.
Lệ phí:
Thời gian:
Không quy định
Căn cứ pháp lý:

- Luật số 71/BHXH/2006/QH11 ngày 29/6/2006

- Quyết định số 845/QĐ-BHXH ngày 18/6/2007
Địa điểm tiếp nhận:
Bảo hiểm xã hội tỉnh
Biểu mẫu đính kèm: