Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Gia hạn nộp hồ sơ khai thuế
Lĩnh vực:
Kết quả:

Thông báo chấp nhận gia hạn nộp thuế

Thông báo không chấp nhận gia hạn nộp thuế

Đối tượng áp dụng:

Cá nhân; Tổ chức

Hồ sơ cần thiết:

Văn bản đề nghị gia hạn nộp hồ sơ khai thuế trong đó nêu rõ lý do đề nghị gia hạn có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi phát sinh trường hợp được gia hạn nộp hồ sơ khai thuế.

Số lượng hồ sơ:      01     (bộ)

Quy trình:

Đối với Người nộp thuế không có khả năng nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ gửi hồ sơ đề nghị gia hạn nộp tờ khai thuế tới Chi cục thuế quản lý trực tiếp trước khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế.

Chi cục thuế quản lý trực tiếp có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và thực tế khó khăn của người nộp thuế; Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ, trong trường hợp hồ sơ có vướng mắc yêu cầu NNT hoàn thiện. Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị gia hạn nộp hồ sơ khai thuế, Chi cục thuế phải trả lời bằng văn bản cho NNT về việc chấp nhận hay không chấp nhận việc gia hạn nộp hồ sơ khai thuế, nếu Chi cục thuế không có văn bản trả lời thì coi như đề nghị của NNT được chấp nhận

Lệ phí:
Thời gian:
Thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị gia hạn nộp hồ sơ khai thuế Chi cục thuế phải trả lời bằng văn bản cho NNT về việc chấp nhận hay không chấp nhận việc gia hạn nộp hồ sơ khai thuế, nếu Chi cục thuế không có văn bản trả lời thì coi như đề nghị của NNT được chấp nhận
Căn cứ pháp lý:

Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.

Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ

Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính

Địa điểm tiếp nhận:

Chi cục thuế

Biểu mẫu đính kèm: