Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Nộp thuế
Lĩnh vực:
Kết quả:

Không phải trả kết quả

Đối tượng áp dụng:

Cá nhân; Tổ chức

Hồ sơ cần thiết:

Chứng từ nộp tiền vào ngân sách Nhà nước               

Giấy nộp tiền vào NSNN (mẫu C1-0NS ban hành kèm theo Thông tư số 128/TT/BTC ngày 24/12/2008);

Giấy nộp tiền vào NSNN bằng ngoại tệ (mẫu C1-03/NS ban hành kèm theo Thông tư số 128/TT/BTC ngày 24/12/2008)

Bảng kê nộp thuế (mẫu số 01/BKNT ban hành kèm theo thông tư số 128/TT/BTC ngày 24/12/2008)

Số lượng hồ sơ: 01 chứng từ

Quy trình:

Trường hợp người nộp thuế nộp bằng tiền mặt:

Người nộp thuế đến nộp tiền trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước. Kho bạc Nhà nước xác nhận trên chứng từ nộp thuế về số thuế đã thu.

Người nộp thuế nộp bằng tiền mặt tại cơ quan thuế, ngân hàng, tổ chức tín dụng hoặc tổ chức, cá nhân được cơ quan thuế uỷ nhiệm thu thuế: các tổ chức, cá nhân khi nhận tiền thuế cấp cho người nộp thuế chứng từ thu tiền thuế theo đúng quy định của Bộ Tài chính.

Trường hợp nộp thuế bằng chuyển khoản:

Nguời nộp thuế đến Kho bạc, Ngân hàng, tổ chức tín dụng nơi mở tài khoản thực hiện trích chuyển tiền từ tài khoản của người nộp thuế vào tài khoản của Kho bạc nhà nước.

Kho bạc, Ngân hàng, tổ chức tín dụng thực hiện trích chuyển tiền từ tài khoản của người nộp thuế để thu ngân sách nhà nước xác nhận trên chứng từ nộp tiền thuế của người nộp thuế. Ngân hàng, tổ chức tín dụng phải phản ánh đầy đủ các nội dung của chứng từ nộp tiền thuế trên chứng từ phục hồi gửi Kho bạc Nhà nước nơi thu Ngân sách Nhà nước.

Lệ phí:
Thời gian:
Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước. Cơ quan thuế không phải trả kết quả
Căn cứ pháp lý:

Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.

Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ

Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày 19/05/2009

Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính

Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính

Địa điểm tiếp nhận:

Kho bạc Nhà nước; Cơ quan thuế nơi tiếp nhận hồ sơ khai thuế; Tổ chức, cá nhân được cơ quan thuế uỷ nhiệm thu thuế; Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác và tổ chức dịch vụ theo quy định của pháp luật

Biểu mẫu đính kèm: