Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Báo cáo thanh, quyết toán sử dụng hoá đơn năm
Lĩnh vực:
Kết quả:

Không phải trả kết quả cho NNT

Đối tượng áp dụng:

Cá nhân

Hồ sơ cần thiết:

Báo cáo thanh, quyết toán sử dụng hoá đơn năm BC29/HĐ

Số lượng hồ sơ:      01     (bộ)

Quy trình:

Đơn vị sử dụng hoá đơn, hàng năm phải báo cáo thanh, quyết toán sử dụng hoá đơn năm với Chi cục thuế trực tiếp quản lý trước ngày 25 tháng 02 năm sau.

Lệ phí:
Thời gian:
Không phải trả kết quả cho NNT
Căn cứ pháp lý:

Luật thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế TNDN.

Nghị định 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002

Thông tư số 120/2002/TT - BTC ngày 30/12/2002

Thông tư số 99/2003/TT-BTC ngày 23/10/2003

Địa điểm tiếp nhận:

Chi cục thuế

Biểu mẫu đính kèm: