Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Giảm thuế Thu nhập cá nhân đối với đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn
Lĩnh vực:
Kết quả:

Quyết định hành chính

Đối tượng áp dụng:

Cá nhân

Hồ sơ cần thiết:

Văn bản đề nghị giảm thuế  thu nhập cá nhân - mẫu 18/MGT-TNCN

Biên bản xác định mức độ thiệt hại về tài sản của cơ quan có thẩm quyền hoặc bản xác nhận thiệt hại của UBND cấp xã nơi xảy ra thiên tai, hoả hoạn

Chứng từ bồi thường của cơ quan bảo hiểm (nếu có) hoặc thoả thuận bồi thường của người gây hoả hoạn (nếu có)

Các chứng từ chi liên quan trực tiếp đến việc khắc phục thiên tai, hoả hoạn

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (nếu thuộc đối tượng phải quyết toán thuế) 

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Quy trình:

Người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn gửi hồ sơ đề nghị giảm thuế đến Chi cục thuế trực tiếp quản lý

Lệ phí:
Thời gian:
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan thuế ra quyết định giảm thuế cho người nộp thuế. Trường hợp cần kiểm tra thực tế thì thời hạn ra quyết định là 60 ngày
Căn cứ pháp lý:

Luật số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007.

Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008

Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008

Địa điểm tiếp nhận:

Chi cục Thuế

Biểu mẫu đính kèm: