Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Khai phí, lệ phí khác thuộc Ngân sách Nhà nước
Lĩnh vực:
Kết quả:

Tờ khai thuế gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết

Đối tượng áp dụng:

Tổ chức/cá nhân

Hồ sơ cần thiết:

Hồ sơ khai phí, lệ phí thuộc Ngân sách Nhà nước theo tháng là Tờ khai phí, lệ phí theo mẫu số 01/PHLP.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Quy trình:

Hàng tháng, cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ thu  phí, lệ phí thuộc Ngân sách Nhà nước nộp hồ sơ khai phí, lệ phí cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

Lệ phí:
Thời gian:
Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế
Căn cứ pháp lý:

Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29/11/2006

Pháp lệnh 38/2001/PLUBTVQH ngày 28/8/2001

Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ

Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính

Địa điểm tiếp nhận:

Chi cục thuế

Biểu mẫu đính kèm: