Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Khai khấu trừ của nhà thầu nước ngoài (trường hợp bên Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam)
Lĩnh vực:
Kết quả:

Tờ khai thuế gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết

Đối tượng áp dụng:

Tổ chức

Hồ sơ cần thiết:

Tờ khai thuế Nhà thầu nước ngoài mẫu số 01/NTNN

Bản sao hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ và bản tóm tắt hợp đồng bằng tiếng Việt Nam với những nội dung liên quan đến số thuế kê khai (đối với lần khai thuế đầu tiên của hợp đồng nhà thầu)

Bản sao giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép hành nghề.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Quy trình:

Bên Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam phải thực hiện khấu trừ số thuế phải nộp trước khi thanh toán cho nhà thầu nước ngoài và chuẩn bị số liệu, lập hồ sơ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất là ngày:

+ thứ mười kể từ ngày phát sinh thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài.

+ hoặc ngày thứ hai mươi của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế (trường hợp bên Việt Nam thanh toán cho nhà thầu nước ngoài nhiều lần trong tháng, đăng ký khai thuế theo tháng thay cho việc khai theo từng lần phát sinh thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài)

Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ khai thuế, xử lý và theo dõi.

Bên Việt Nam tự nộp số thuế đã khấu trừ của nhà thầu nước ngoài vào Ngân sách Nhà nước.

Lệ phí:
Thời gian:
Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế
Căn cứ pháp lý:

Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29/11/2006

Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ

Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính

Địa điểm tiếp nhận:

Chi cục thuế

Biểu mẫu đính kèm: