Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Đăng ký thuế thay đổi, bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh tại nơi NNT chuyển đi (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông
Lĩnh vực:
Kết quả:

Tình hình nộp thuế của đơn vị chuyển địa điểm kinh doanh do CQT nơi người nộp thuế chuyển đi cấp

Đối tượng áp dụng:

Tổ chức; Cá nhân

Hồ sơ cần thiết:

Thông báo chuyển địa điểm

Giấy chứng nhận Đăng ký thuế (bản gốc)

Số lượng hồ sơ:   01 (bộ)

Quy trình:

NNT đã được CQT cấp Giấy chứng nhận Đăng ký thuế, khi chuyển địa điểm kinh doanh sang tỉnh khác thì NNT phải thông báo cho CQT nơi NNT chuyển đi biết để CQT thu hồi giấy chứng nhận ĐKT. Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ kê khai chuyển địa điểm của người nộp thuế, cơ quan Thuế nơi người nộp thuế chuyển đi thu hồi Giấy Chứng nhận đăng ký thuế và phải lập thông báo tình hình nộp thuế của người nộp thuế theo mẫu 09-MST để gửi 01 bản cho người nộp thuế và 01 bản cho cơ quan Thuế nơi người nộp thuế chuyển đến.

Lệ phí:
Thời gian:
Trong thời hạn 5 ngày, Cơ quan Thuế thu hồi Giấy Chứng nhận đăng ký thuế và phải lập thông báo tình hình nộp thuế của người nộp thuế
Căn cứ pháp lý:

Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29/11/2006

Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ

Quy định tại Điểm 2.2 Mục II Phần II Thông tư 85/2007/TT-BTC ban hành ngày 18/07/2007

Địa điểm tiếp nhận:

Chi Cục thuế

Biểu mẫu đính kèm: