Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân
Lĩnh vực:
Kết quả:

Giấy chứng nhận

Đối tượng áp dụng:

Cá nhân

Hồ sơ cần thiết:

Đơn đề nghị cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Quy trình:

Cá nhân mất Thẻ mã số thuế cá nhân hoặc thẻ bị rách, nát, hỏng, làm đơn đề nghị cơ quan Thuế cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân. Trong đơn phải ghi rõ: mã số thuế, họ tên, số chứng minh thư hoặc số hộ chiếu (nếu là người nước ngoài), nơi đăng ký cấp thẻ trước đây. Trường hợp đổi thẻ phải nộp lại thẻ cũ cho cơ quan Thuế.

Lệ phí:
Thời gian:
Cơ quan thuế thực hiện cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của NNT
Căn cứ pháp lý:

Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29/11/2006

Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ

Quy định tại Điểm 6.3 Mục I Phần II Thông tư 85/2007/TT-BTC ban hành ngày 18/07/2007

Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/07/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí

Địa điểm tiếp nhận:

Chi Cục thuế

Biểu mẫu đính kèm: